Quản lý các Tiềm năng không thành công

Khi làm việc với các Cơ hội bán hàng, có một số giao dịch sẽ thất bại. Bạn sẽ muốn kiểm soát và biết lí do vì sao giao dịch thất bai và Odoo có thể giúp chuyển đổi các Cơ hội này trong tương lai thế nào.

Đánh dấu một Cơ hội thất bại

Trong giao diện Cơ hội, chọn một thẻ cơ hội bạn muốn và một nút Mark Lost (Đánh dấu Thất bại) sẽ xuất hiện. Bạn có thể điền vào Lý do thất bại, hoặc tạo mới một lí do như bên dưới.

Quản lý và tạo các Lí do thất bại

Trong menu Thiết lập > Lí do thất bại, bạn có thể chọn một lí do sẵn có và đổi tên, hoặc tạo mới lí do theo ý thích.

Xem lại các cơ hội thất bại

Vì một số lí do, bạn có thể muốn khôi phục các cơ hội thất bại và tiếp tục gán các hoạt động chăm sóc khác (gửi emaik, gọi điện theo dõi, ...), hãy chọn bộ lọc Thất bại trong khung tìm kiếm.

Bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ các cơ hội đã được đánh dấu Thất bại.

Nếu muốn xem chi tiết hơn, hãy thêm các bộ lọc mới tương ứng với lí do thất bại. Ví dụ như "Too Expensive"

Khôi phục các Cơ hội thất bại

Từ giao diện Kanban, sau khi chọn chế độ lọc "Thất bại", người dùng vẫn có thể tiếp tục thao tác như một thẻ cơ hội bình thường. Để khôi phục thẻ về giao diện Cơ hội, chọn nút Khôi phục ở góc trái.Để lựa chọn nhiều cơ hội cùng lúc, chuyển về chế độ xem Danh sách

Ở đây bạn có thể chọn nhiều cơ hội, và chọn lựa loại hoạt động bạn muốn

../../../../_images/lost_opportunities07.png