MÁY HỦY TÀI LIỆU SILICON PS-650C
3,292,000.00 ₫ 3,292,000.00 ₫ 3292000.0 VND
MÁY HỦY TÀI LIỆU SILICON PS-630C
3,264,000.00 ₫ 3,264,000.00 ₫ 3264000.0 VND
MÁY HỦY TÀI LIỆU SILICON PS-620C
3,716,000.00 ₫ 3,716,000.00 ₫ 3716000.0 VND
Máy hủy tài liệu Lion M 815M
2,342,000.00 ₫ 2,342,000.00 ₫ 2342000.0 VND
Máy hủy tài liệu Lion M 616M
2,750,000.00 ₫ 2,750,000.00 ₫ 2750000.0 VND
Máy hủy tài liệu Lion M 1535C
5,193,000.00 ₫ 5,193,000.00 ₫ 5193000.0 VND
Máy hủy tài liệu Lion M 1225C
3,870,000.00 ₫ 3,870,000.00 ₫ 3870000.0 VND
Máy hủy giấy GBC Swinglines C30-36
39,687,000.00 ₫ 39,687,000.00 ₫ 39687000.0 VND
Máy hủy giấy GBC Silencio V30WS
1,800,000.00 ₫ 1,800,000.00 ₫ 1800000.0 VND
Máy hủy giấy GBC ShredMaster 31SX
6,713,000.00 ₫ 6,713,000.00 ₫ 6713000.0 VND
Máy hủy giấy GBC RLS32
27,410,000.00 ₫ 27,410,000.00 ₫ 27410000.0 VND
Máy hủy giấy GBC RDS 2250
11,708,000.00 ₫ 11,708,000.00 ₫ 11708000.0 VND
Máy hủy giấy GBC Auto+60X
6,463,000.00 ₫ 6,463,000.00 ₫ 6463000.0 VND
Máy hủy giấy GBC Alpha Confetti
1,485,000.00 ₫ 1,485,000.00 ₫ 1485000.0 VND
Máy hủy giấy EBA-2331S
33,480,000.00 ₫ 33,480,000.00 ₫ 33480000.0 VND
Máy hủy giấy EBA-2331C
36,720,000.00 ₫ 36,720,000.00 ₫ 36720000.0 VND
Máy hủy giấy EBA-2127S
21,600,000.00 ₫ 21,600,000.00 ₫ 21600000.0 VND
Máy hủy giấy EBA-1126C
9,968,000.00 ₫ 9,968,000.00 ₫ 9968000.0 VND
Máy hủy giấy EBA- 1120S
5,376,000.00 ₫ 5,376,000.00 ₫ 5376000.0 VND
Máy hủy giấy DSB FD-506M
1,636,000.00 ₫ 1,636,000.00 ₫ 1636000.0 VND