Bấm lỗ KW-Trio 9670 (70 tờ) - chính hãng
368,500.00 ₫ 368,500.00 ₫ 368500.0 VND
Kim bấm số 3 SDI-1204
5,500.00 ₫ 5,500.00 ₫ 5500.0 VND
Kim bấm số 3 Plus
9,900.00 ₫ 9,900.00 ₫ 9900.0 VND
Kim bấm số 3 Max
9,790.00 ₫ 9,790.00 ₫ 9790.0 VND
Kim bấm số 10 Plus
3,630.00 ₫ 3,630.00 ₫ 3630.0 VND
Kim bấm KW-Trio 23/23 - chính hãng
30,250.00 ₫ 30,250.00 ₫ 30250.0 VND
Kim bấm KW-Trio 23/23
27,500.00 ₫ 27,500.00 ₫ 27500.0 VND
Kim bấm KW-Trio 23/20 - chính hãng
24,090.00 ₫ 24,090.00 ₫ 24090.0 VND
Kim bấm KW-Trio 23/20
22,000.00 ₫ 22,000.00 ₫ 22000.0 VND
Kim bấm KW-Trio 23/15
16,500.00 ₫ 16,500.00 ₫ 16500.0 VND
Kim bấm KW-Trio 23/13 - chính hãng
18,700.00 ₫ 18,700.00 ₫ 18700.0 VND
Kim bấm KW-Trio 23/10
12,430.00 ₫ 12,430.00 ₫ 12430.0 VND
Kim bấm KW-Trio 23/08 - chính hãng
13,750.00 ₫ 13,750.00 ₫ 13750.0 VND
Kim bấm KW-Trio 23/08
11,000.00 ₫ 11,000.00 ₫ 11000.0 VND
Kẹp giấy tam giác C62
3,630.00 ₫ 3,630.00 ₫ 3630.0 VND
Kẹp giấy đầu tròn lớn C82
4,290.00 ₫ 4,290.00 ₫ 4290.0 VND
Kẹp giấy đầu tròn C32
3,465.00 ₫ 3,465.00 ₫ 3465.0 VND
Kẹp bướm Thiên Long 41mm FO-DC05
22,330.00 ₫ 22,330.00 ₫ 22330.0 VND
Kẹp bướm Thiên Long 32mm FO-DC04
14,080.00 ₫ 14,080.00 ₫ 14080.0 VND
Kẹp bướm Thiên Long 19mm FO-DC02
6,270.00 ₫ 6,270.00 ₫ 6270.0 VND