Đánh giá kết quả thử việc (Quản lý)

Tên của bạn

Chức vụ

Ngày đánh giá

Tên nhân viên của bạn


Các tiêu chí đánh giá quá trình thực hiện công việc

Xuất sắcTốtKháTrung bìnhYếu
Khối lượng công việc
Hiệu suất, chất lượng công việc
Khả năng tiếp thu, học hỏi trong công việc
Khả năng xử lý công việc, giải quyết vấn đề
Mức độ chấp nhận trách nhiệm
Tạo mối quan hệ với mọi người
Thái độ làm việc (ví dụ: sáng kiến, nhiệt tình,...)
Sự tiến bộ hướng đến mục tiêu

Đánh giá chung của bạn về nhân viên của mình

Những ý kiến, đề xuất của bạn


Kết quả đánh giá của bạn về nhân viên của mình

Mức lương áp dụng

Những ý kiến, đánh giá khác (nếu có)