Review HĐLĐ

Tinh thần, thái độ làm việc của nhân viên

Mức độ hoàn thành công việc của nhân viên

Có sáng kiến, cải tiến trong công việc

Nhận xét của anh chị về nhân viên của mình

Hiệu suất, năng suất làm việc cụ thể


Ký/không tiếp HĐLĐ với nhân viên